Công chức và những thông tin liên quan đến công chức

Công chức theo nghĩa chung là nhân viên trong cơ quan nhà nước, đó là những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh trong các cơ quan nhà nước để thực thi hoạt động công vụ và được hưởng lương và các khoản thu nhập từ ngân sách nhà nước.

Công chức là gì?

Căn cứ Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ, công chức được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế giữ một công vụ thường xuyên, hoặc nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện; Trong các cơ quan, đơn vị quân đội nhân dân (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp như chuyên viên vi tính, kế toán…); Trong các cơ quan, đơn vị công an nhân dân (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp); Trong các cơ quan Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Trong các bộ và cơ quan ngang bộ; Tòa án nhân dân các cấp (Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao; chánh án, phó chánh án các tòa chuyên trách, thẩm phán); Viện Kiểm sát nhân dân; tổ chức Chính trị – Xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên…); Trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập…

Công chức tiếng Anh là civil servant, có thể dịch nôm na là người phục vụ nhân dân.

Công chức điện tử

Công chức cấp xã gồm những ai?

Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ, công chức cấp xã

có các chức danh sau đây:

a) Trưởng Công an;

b) Chỉ huy trưởng Quân sự;

c) Văn phòng – thống kê;

d) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

đ) Tài chính – kế toán;

e) Tư pháp – hộ tịch;

g) Văn hóa – xã hội.

Công chức xin nghỉ việc như thế nào?

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức 2008, công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Do sắp xếp tổ chức;

b) Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý;

c) Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này.

Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng.

Công chức loại A1 là gì?

Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Nghị định 17/2013/NĐ-CP của Chính phủ, những ngạch công chức loại A1 bao gồm: Chuyên viên; Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công chứng viên; Thanh tra viên; Kế toán viên; Kiểm soát viên thuế; Kiểm toán viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm dịch viên động – thực vật; Kiểm lâm viên chính; Kiểm soát viên đê điều; Thẩm kế viên; Kiểm soát viên thị trường; Thống kê viên; Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Kỹ thuật viên bảo quản; Chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự); Thẩm tra viên (thi hành án dân sự); Thư ký thi hành án (dân sự); Kiểm tra viên thuế; Kiểm lâm viên.

Công chức loại C là gì?

Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Nghị định 17/2013/NĐ-CP của Chính phủ, những ngạch công chức loại C bao gồm:

Nhóm C1: Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng; Kiểm ngân viên; Nhân viên hải quan; Kiểm lâm viên sơ cấp; Thủ kho bảo quản nhóm I; Thủ kho bảo quản nhóm II; Bảo vệ, tuần tra canh gác; Nhân viên bảo vệ kho dự trữ.

Nhóm C2: Thủ quỹ cơ quan, đơn vị; Nhân viên thuế.

Nhóm C3: Ngạch kế toán viên sơ cấp.

Công chức sinh con thứ 3 có được không?

Nếu người vi phạm là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: xử lý kỷ luật về đảng theo Quyết định số 09-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Theo đó, trường hợp đảng viên vi phạm quy định về sinh một hoặc hai con thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách; sinh con thứ 4 thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ); sinh con thứ 5 trở lên thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi tổ chức Đảng.

Nếu người vi phạm không phải Đảng viên: hình thức xử lý cụ thể đối với cán bộ, công chức vi phạm được quy định cụ thể trong Thông tư, Quyết định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình do Bộ, ngành nơi người vi phạm công tác; Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình của Hội đồng nhân dân nơi người vi phạm sinh sống.

Theo đó, hình thức xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức (kể cả hợp đồng lao động); cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang; công nhân, người lao động có hưởng lương (bao gồm nhà nước và tư nhân) khi sinh con thứ ba trở lên là:

“Sinh con thứ ba trở lên (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách; làm đơn rút tên khỏi chức danh lãnh đạo (nếu có chức vụ); thuyên chuyển vị trí công tác khác hoặc thuyên chuyển đến địa bàn công tác khác có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hơn; không đưa vào xem xét quy hoạch bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong 5 năm kể từ ngày vi phạm, nếu có trong quy hoạch thì xem xét đưa ra khỏi chức danh quy hoạch hiện tại; không xem xét thi nâng ngạch, chuyển ngạch; kéo dài thời gian xét nâng bậc lương trong thời gian 3 – 6 tháng.

Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật, nếu tiếp tục vi phạm chính sách DS- KHHGĐ thì tiến hành xử lý kỷ luật với các hình thức cao hơn.”